ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม

กิจกรรมศึกษาวิจัย Thailand Digital Inclusion”

ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มาและวัตถุประสงค์กิจกรรมคัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีพันธกิจในการ

  1. กำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  2. เป็นแกนกลางในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
  3. วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับรูปแบบและปริมาณการใช้งานในอนาคต และ
  4. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศอันจะนำประเทศมุ่งไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0