การอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls
หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

จัดส่งใบสมัคร

Email : thailand.digital.inclusion@gmail.com

(ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ Email “ใบสมัครอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี”)

กำหนดการจัดส่งเอกสาร

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี และมีความสนใจและความตั้งใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประโยชน์ของการอบรมหลักสูตร

เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มสตรีมีการใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์การหารายได้ในยุคดิจิทัล โดยฝึกความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาลงบนสื่อสำหรับขายบนช่องทางออนไลน์ เรียนรู้วิธีการคิด วางแผน ผลิต ฝึกใช้เครื่องมือสร้างสื่อประเภทรูปภาพ จากโปรแกรมออนไลน์หรือ จากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เรียนรู้การสร้างช่องทางเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การใช้เครื่องมือของช่องทางดังกล่าวและจัดการข้อมูลได้ เรียนรู้ข้อกำหนด ต่าง ๆ และกฎหมายที่ควรรู้สำหรับการทำสื่อบโซเชียล รวมถึงได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต หลังจากฝึกอบรม ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

 1. รู้จัก “มือถือ” ของเรา เรียนรู้การตั้งค่าต่าง ๆ
 2. การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
 3. การทำสติกเกอร์ไลน์ (Sticker Line) การคิดคอนเซ็ปงาน
 4. วิธีสร้างสติกเกอร์ด้วยแอพพลิเคชัน LINE Studio
 5. การจัดการข้อมูลในไลน์ ครีเอเตอร์ LINE Creator
 6. การใช้งานแอปพลิเคชัน “DoctorMe”
 7. การใช้งานแอปพลิเคชัน “EMS 1669 ”
 8. ซื้อขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว (Easy E-Commerce)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. กลุ่มสตรี อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับการอบรม
 3. มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี

เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร

 • ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 • เอกสารตอบคำถาม “ท่านคิดว่าจะนำเอาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีอย่างไร”

กำหนดการจัดกิจกรรม

การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากบุคคลที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจัดฝึกอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี จำนวน 5 วัน สถานที่จัดฝึกอบรมจัดในเขตกรุงเทพ โรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดาภิเษก ตามระยะเวลา ดังนี้

กิจกรรม วันที่จัดงาน สถานที่
คัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร
จัดอบรม วันที่18 - 22 เมษายน 2562 โรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดาภิเษก

การคัดเลือก

วันที่จัดงาน : 29 มีนาคม 2562

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร


จัดอบรม

วันที่จัดงาน : 18 - 22 เมษายน 2562

สถานที่ : โรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดาภิเษก


หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการฝึกอบรม
 • กรณีผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่างวันที่ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เพศหญิง
 • มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับการอบรม

2. มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยวัดจากสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (เข้าร่วม 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2562)

3. สามารถตอบคำถาม “ท่านคิดว่าจะนำเอาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีอย่างไร” ได้

4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือก ประกาศในวันที่ 29 มีนาคม 2562

สิทธิประโยชน์

ใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-3715-3266

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210