จัดส่งใบสมัคร

Email : thailand.digital.inclusion@gmail.com

(ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่าใบสมัครอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

กำหนดการจัดส่งเอกสาร

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

กลุ่มคนพิการ อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี และมีความสนใจและความตั้งใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประโยชน์ของการอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มคนพิการได้เข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน อินเตอร์เน็ต สื่อโซเชียล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของตนเอง เรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนเบื้องต้น เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ควรรู้สำหรับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต เรียนรู้และรู้จักเลือกเกมฝึกศักยภาพทักษะพัฒนาสมอง เรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน Be My Eyes และเรียนรู้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS หลังจากฝึกอบรม ผู้ที่เข้าอบรมแต่ละกลุ่มจะได้รับความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

กลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว จะได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่อง

 • เกมฝึกศักยภาพทักษะพัฒนาสมอง
 • การใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ “DoctorMe” และ “EMS 1669 ”

หลักสูตรอบรมกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยิน จะได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่อง

 • การใช้งาน TTRS Message
 • การใช้งาน TTRS Live Chat
 • การใช้งาน TTRS Caption

หลักสูตรอบรมกลุ่มคนพิการพิการทางด้านการมองเห็น จะได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่อง

 • Voice Assistant ในสมาร์ทโฟน
 • การใช้งานแอปพลิเคชัน Be My Eyes

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. กลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว กลุ่มคนพิการพิการทางด้านการได้ยิน และกลุ่มคนพิการทางด้านการมองเห็น อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับการอบรม
 3. มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมการอบรมการอบรมกิจกรรมการพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 • เอกสารการตอบคำถาม
  ท่านคิดว่าจะนำเอาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิการอย่างไร
 • จัดส่งใบสมัครและเอกสารแนบมาทางช่องทาง Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com (ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่าใบสมัครอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ)
 • สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม

การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากบุคคลที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการ จำนวน 3 วัน ดังนี้

กิจกรรม วันที่จัดงาน สถานที่
คัดเลือก (30 คน) วันที่ 26 เมษายน 2562 กรุงเทพมหานคร
จัดอบรมกลุ่มคนพิการพิการทางด้านการมองเห็น วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดอยุธยา
จัดอบรมกลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย
จัดอบรมกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยิน วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่จังหวัดสงขลา

คัดเลือก (30 คน)

วันที่จัดงาน : วันที่ 26 เมษายน 2562

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร


จัดอบรมกลุ่มคนพิการพิการทางด้านการมองเห็น

วันที่จัดงาน : วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดอยุธยา


จัดอบรมกลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว

วันที่จัดงาน : 13 - 15 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย


จัดอบรมกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยิน

วันที่จัดงาน : 22 - 24 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่จังหวัดสงขลา


หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการฝึกอบรม
 • กรณีผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่างวันที่ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการ

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร พิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ ได้แก่

 • กลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว กลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยิน และกลุ่มคนพิการทางด้านการมองเห็น อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับการอบรม
 • มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี

2. มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยวัดจากสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (เข้าร่วม 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด คือ 3 วัน ได้แก่ วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ,วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

3. สามารถตอบคำถาม “ท่านคิดว่าจะนำเอาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไร” ได้

4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือก ประกาศในวันที่ 26 เมษายน 2562

สิทธิประโยชน์

 • 8.2 ใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-3715-3266

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210