กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

จัดส่งใบสมัคร

Email : thailand.digital.inclusion@gmail.com

(ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่าใบสมัครการเข้าร่วมเป็นวิทยากรสำหรับกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT)

กำหนดการจัดส่งเอกสาร

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกวิทยากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อเป็นวิทยากรในกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิทยากรในกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers: ครูอาจารย์ผู้จัดการศูนย์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ประโยชน์ของกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

เพื่อสรรหา และฝึกอบรมวิทยากรในกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตามศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่เป็น กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลต่อไป
หลังจากฝึกอบรม ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

 1. การใช้งาน INTERNET
 2. รู้จัก “มือถือ” ของเรา
 3. การใช้งานแอปพลิเคชันกูเกิ้ล (Google)
 4. การใช้งาน SOCIAL MEDIA
 5. การใช้งานแอปพลิเคชันยูทูป (Youtube)
 6. การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
 7. การใช้งำนแอปพลิเคชันด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ การใช้งานแอปพลิเคชัน “DoctorMe” และการใช้งำนแอปพลิเคชัน “EMS1669”

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน หรือ วิทยากรหน่วยงานอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครการเข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 • เอกสารแนบประกอบการพิจารณาด้านบุคคล ได้แก่ ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น
 • จัดส่งใบสมัครและเอกสารแนบมาทางช่องทาง Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com (ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่าใบสมัครการเข้าร่วมเป็น วิทยากรสำรับกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT)
 • สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม

การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากบุคคลที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจัดฝึกอบรม เรื่อง กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers จำนวน 5 วัน สถานที่จัดฝึกอบรมจัดในเขตกรุงเทพโรงแรมเซนทรา ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตามระยะเวลา ดังนี้

กิจกรรม วันที่จัดงาน สถานที่
คัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร
อบรม (10 คน) วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 โรงแรมเซนทรา ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 17 – 21 เมษายน 2562 ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ศูนย์ ICT ชุมชน กศน.ตำบลขามป้อม จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ICT ชุมชน อบต.ศรีภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก

การคัดเลือก

วันที่จัดงาน : วันที่ 29 มีนาคม 2562

สถานที่ : โรงแรมเซ็กรุงเทพมหานคร


อบรม (10 คน)

วันที่จัดงาน : วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

สถานที่ : โรงแรมเซนทรา ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ


กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 1

วันที่จัดงาน : 17 – 21 เมษายน 2562

สถานที่ : ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 2

วันที่จัดงาน : 22 – 26 เมษายน 2562

สถานที่ : ศูนย์ ICT ชุมชน กศน.ตำบลขามป้อม จังหวัดขอนแก่น


กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งที่ 3

วันที่จัดงาน : 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์ ICT ชุมชน อบต.ศรีภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก


หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการฝึกอบรม
 • กรณีผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่างวันที่ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร พิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ ได้แก่

 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • มีประสบการในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน หรือ วิทยากรหน่วยงานอื่นๆ
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมสำหรับการอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง

2. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม มีความพร้อมในการเข้าอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มีเวลาเข้าร่วม 100% ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ระยะเวลาการ 5 วัน คือ 1 –5 เมษายน 2562)

3. มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่อเนื่องภายหลังการฝึกอบรมสำเร็จ โดยสามารถลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างจังหวัด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือก ประกาศในวันที่ 29 มีนาคม 2562

สิทธิประโยชน์

 • ค่าตอบแทนการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ
 • ใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรกิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-3715-3266

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210