จัดส่งใบสมัคร

Email : thailand.digital.inclusion@gmail.com

(ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ Email "อบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยาวชน")

กำหนดการจัดส่งเอกสาร

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ที่มีแนวคิดในการ จัด DIGITAL YOUNG HERO CAMP หรือ แคมป์สร้างเยาวชนหัวใจดิจิทัล โดยการฝึกอบรมการอบรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเด็กและเยาวชน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประโยชน์ของการอบรมหลักสูตร

เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้รู้จักกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Unity ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ผลิต Application หรือเกมที่กำลังเป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งในปัจจุบัน จากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้าง ระบบปฏิสัมพันธ์(Interactive) กับ Application ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ User Interface(UI) ของ Unity Engine รวมถึงการผสมผสานสื่อเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง วิดีโอ หรือตัวอักษร เข้ากับเทคโนโลยี AR การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมการทำงานระบบ UI จนเกิดเป็น AR Application ทำให้เกิดสื่อที่มีรูปแบบการนำเสนอผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
หลังจากฝึกอบรม ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

 1. Internet & Social Media
 2. Sticker Line
 3. รู้จัก “เทคโนโลยี AR” และ AR Vuforia And Unity
 4. ทำความรู้จักกับ Cyberbullying

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 10 – 18 ปี
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมสำหรับการอบรม
 3. มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี

เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร

 • ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs สำหรับเด็กและเยาวชน กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 • เอกสารตอบคำถามของคณะกรรมการคัดเลือก “ท่านอยากให้ประเทศไทยมีแอพริเคชั่นใด ที่สามารถสร้างประโยชน์แกสังคม และคนหมู่มาก”

กำหนดการจัดกิจกรรม

การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากบุคคลที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจัดฝึกอบรม เรื่อง Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 5 วัน สถานที่จัดฝึกอบรมจัดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระยะเวลา ดังนี้

กิจกรรม วันที่จัดงาน สถานที่
คัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร
จัดอบรม วันที่ 24 – 28 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การคัดเลือก

วันที่จัดงาน : 29 มีนาคม 2562

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร


จัดอบรม

วันที่จัดงาน : วันที่ 24 – 28 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการฝึกอบรม
 • กรณีผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่างวันที่ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • มีอายุระหว่าง 10 –18 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2. มีความสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยวัดจากสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (เข้าร่วม 100% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 24–28 เมษายน 2562)

3. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่ยังคงติดภารกิจในการเรียนต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

4. สามารถตอบคำถาม “ท่านอยากให้ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันใด ที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคม และคนหมู่มาก” ได้

5. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

การประกาศผลการคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการคัดเลือก ประกาศในวันที่ 29 มีนาคม 2562

สิทธิประโยชน์

ใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยาวชน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-3715-3266

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210